Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Republica Austria și Republica Slovacă

A A A

certificat cheie publica

Durata serviciului: 20 minute
Programarea este obligatorie: un solicitant = o programare

 • În conformitate cu prevederile art. 8, alin. (1) al Legii 242/2010 cu privire la taxele consulare, serviciul dat va fi prestat în regim de gratuitate.
Ambasada Republicii Moldova în Republica Austria și Republica Slovacă îndeplinește serviciul de eliberare/revocare a certificatelor cheilor publice, precum și de suspendare/restabilire a valabilității acestora, la solicitarea cetățenilor Republicii Moldova.
Pentru persoane fizice:
 • Cererea de certificare a cheii publice, semnată olograf sau electronic;
 • Actul de identitate valabil: buletinul de identitate (va include și fișa de însoțire) / buletinul de identitate provizoriu / pașaportul cetățeanului RM + o copie
 • În cazul delegării împuternicirilor, se va prezenta originalul + copia procurii autentificate notarial, eliberate pe numele persoanei împuternicite, însoțită de o copie lizibilă a actului de identitate al persoanei împuternicite, valabil la data solicitării;
 • Copia lizibilă a dovezii de plată a cheii publice;
 • Dispozitivul securizat de creare a semnăturii electronice, după caz
Pentru persoane juridice:
 • Cererea ce va conține lista persoanelor pentru care se solicită prestarea serviciilor de certificare, semnată olograf sau electronic de conducătorul întreprinderii/firmei sau de persoana cu funcție de răspundere din cadrul acesteia (Anexa nr. 3 la RPSC STISC);
 • Cererea de certificare a cheii publice, pentru persoană căreia i se solicită prestarea serviciilor de certificare, semnată olograf sau electronic de către aceasta și datată (Anexa nr. 4A la RPSC STISC)
 • Copia lizibilă a actului de identitate, valabil la data solicitării, pentru fiecare persoană căreia i se solicită prestarea serviciilor de certificare;
 • Copia lizibilă a ordinului intern/acului normativ de numire a persoanei cu funcție de răspundere, ce prevede expres dreptul de semnare de către aceasta a documentelor în locul conducătorului (după caz), cu mențiunea “Copia corespunde cu originalul” (datată, semnată și stampilată corespunzător de către conducător);
 • În cazul delegării împuternicirilor se va prezenta originalul + o copie a procurii autentificate notarial / copia actului intern cu mențiunea “Copia corespunde cu originalul” (datată, semnată olograf și stampilată corespunzător de către conducător sau persoana cu funcție de răspundere), eliberată pe numele persoanei împuternicite, însoțită de copia lizibilă a actului de identitate, valabil la data solicitării;

Serviciile de certificare solicitate se vor achita prin intermediul serviciului guvernamental de plăți electronice MPay, în baza contului de plată generat pe portalul serviciilor electronice STISC.