Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Republica Austria și Republica Slovacă

A A A

Eliberarea documentelor de identitate şi călătorie

PERFECTAREA BULETINELOR DE IDENTITATE ŞI A PAŞAPOARTELOR PRIN INTERMEDIUL AMBASADEI

Cetăţenii Republicii Moldova pot solicita perfectarea buletinului de identitate şi a paşaportului pentru călătorii în străinătate prin intermediul Ambasadei în următoarele situaţii:

 1. eliberarea primară a actului de identitate;
 2. schimbarea datelor personale;
 3. expirarea termenului de valabilitate;
 4. pierderea, furtul sau deteriorarea actului de identitate;
 5. dobândirea cetăţeniei Republicii Moldova;
 6. solicitarea celui de-al doilea paşaport.

Pentru eliberarea buletinului de identitate/ paşaportului solicitantul prezintă, după caz, următoarele documente (original şi copie):

 1. actul de identitate de uz intern aflat în posesie (buletinul de identitate, paşaportul de tip sovietic, permis de şedere, buletin de identitate pentru apatrizi, buletin de identitate pentru refugiaţi, buletin de identitate pentru beneficiarii de protecţie umanitară);
 2. paşaportul cetăţeanului Republicii Moldova sau paşaportul de tip sovietic pentru utilizare în străinătate;
 3. actul de identitate al reprezentantului legal;
 4. certificate de stare civilă*:
  • certificatul de naştere;
  • certificatul de căsătorie;
  • certificatul de divorţ;
  • certificatul de schimbare a numelui şi/sau prenumelui;
  • certificatele de naştere ale copiilor cu vîrsta de pînă la 16 ani;
  • certificatul de deces al soţului/soţiei;
  • extrasul de pe actul de căsătorie;
  • avizul cu privire la anularea, rectificarea şi/sau completarea actului de stare civilă;
 5. adeverinţa de pensionar, legitimaţia ce atestă gradul de invaliditate;
 6. diploma de studii superioare sau de confirmare a gradului ştiinţific;
 7. pentru perfectarea buletinului de identitate se prezintă 2 fotografii de mărimea 3,5x 4,5 cm şi 2 fotografii 10x15 cm;
 8. dovada achitării taxelor consulare, taxelor aferente, costului actului de identitate şi, după caz, a taxei de stat (bonurile de plată).

În cazul eliberării paşaportului minorului se prezintă următoarele documente (original şi copie):

 1. buletinul de identitate al minorului, care a împlinit vîrsta de 16 ani;
 2. paşaportul minorului sau declaraţia de pierdere/furt/deteriorare apaşaportului acestuia;
 3. buletinul de identitate sau paşaport naţional al RM sau altui stat al reprezentantului legal;
 4. decizia autorităţii tutelare cu privire la instituirea tutelei/curatelei;
 5. decizia instanţei de judecată cu privire la instituirea curatelei;
 6. certificatul de naştere al minorului;
 7. certificatul de căsătorie/divorţ al părinţilor (după caz);
 8. certificat de mamă solitară (după caz);
 9. acordul unuia din părinţi privind eliberarea paşaportului pe numele minorului, autentificat în ordinea stabilită de lege (original).

În situaţiile în care se prezintă acordul ambilor părinţi, autentificat notarial sau legalizat de funcţionarul consular, nu este necesară prezentarea certificatului de căsătorie/divorţ.
În cazul în care părinţii se află în divorţ se prezintă hotărârea instanţei de judecată cu privire la desfacerea căsătoriei. Dacă instanţa de judecată a stabilit locul de trai al minorului cu unul din părinţi, pentru perfectarea paşaportului pe numele minorului trebuie prezentată declaraţia acestui părinte.

*Actele de stare civilă ale cetăţenilor Republicii Moldova întocmite de către organele competente ale statelor străine au putere doveditoare pe teritoriul statului nostru numai după transcrierea lor în registrele de stare civilă naţionale.

Notă: Identificarea persoanelor, care au atins vîrsta majoratului şi nu au fost documentate anterior cu acte de identitate sau dacă în baza actelor eliberate anterior este imposibilă stabilirea identităţii acestora, se efectuează în temeiul declaraţiei pe propria răspundere a unuia din părinţi, a reprezentanţilor legali sau a altei rude de gradul I-III.

Notă: Cererea pentru eliberarea buletinului de identitate/paşaportului se depune personal, în scris, de solicitant în faţa funcţionarului consular, iar pentru persoanele minore şi acele asupra cărora a fost instituită tutela/curatela – de reprezentantul legal. Cererea poate fi depusă concomitent pentru solicitarea buletinului de identitate şi a paşaportului.

Taxa consulară:

 • pentru perfectarea buletinului de identitate constituie 30 Euro
 • pentru perfectarea paşaportului - 40 Euro

Taxa aferentă: în anexa

Tarifele pentru serviciile prestate de către Agenţia Servicii în anexa