Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Republica Austria și Republica Slovacă

A A A

Dobîndire

Durata serviciului: 30 minute
Programare obligatorieun solicitant = o programare.

Termenul de soluționare este de circa 6 luni de la data depunerii cererii
 • În temeiul prevederilor art. 12. alin. (1.1) din Legea cetățeniei 1024/2000 - 16 euro
 • În temeiul prevederilor art. 12 alin. (2) din Legea cetățeniei 1024/2000 - 34 euro
În conformitate cu art.12, alin (1.1) din Legea cetăţeniei Republicii Moldova nr. 1024-XIV din 2 iunie 2000

a) Persoanele cu vârsta de peste 18 ani, născute pe teritoriul Republicii Moldova, care nu sînt luate în evidenţă de autoritatea competentă ca cetăţeni ai Republicii Moldova şi care nu deţin dovada cetăţeniei sînt recunoscute ca cetăţeni ai Republicii Moldova, iar data dobîndirii cetățeniei se consideră data exprimării consimțământului în scris în acest sens. În cazul în care persoana nu este de acord cu data dobîndirii cetăţeniei, la solicitarea acesteia, autoritatea competentă determină data dobîndirii cetăţeniei în temeiul documentelor care confirmă că persoana respectivă întrunea sau întruneşte condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare sau de cea anterioară în materie de cetăţenie, prin care a fost declarată cetăţean al Republicii Moldova.

În conformitate cu art.12, alin (2) din Legea cetăţeniei Republicii Moldova nr. 1024-XIV din 2 iunie 2000 au dreptul să dobîndească cetăţenia Republicii Moldova prin recunoaştere:

a) persoanele născute în străinătate care au cel puţin unul dintre părinţi, bunici sau străbunici născut pe teritoriul Republicii Moldova;
b) persoanele care pînă la 28 iunie 1940 au locuit în Basarabia, în Nordul Bucovinei, în ţinutul Herţa şi în R.A.S.S.M., urmaşii lor;
c) persoanele deportate sau refugiate de pe teritoriul Republicii Moldova începînd cu 28 iunie 1940, precum şi urmaşii lor;
d) persoanele care la data de 23 iunie 1990 locuiau legal şi obişnuit pe teritoriul Republicii Moldova şi care continuă să locuiascăîn prezent.
Pentru dobândirea cetățeniei prin recunoaștere solicitantul va prezenta:
 • autobiografia în limba română în care se indică date despre starea civilă, adresa de domiciliu, activitatea de muncă, date despre soţ/soţie şi despre rudele de gradul I (părinţi, copii);
 • două fotografii de dată recentă, de dimensiunea 4,5x3,5 cm, color, mat, pe fond alb. În cazul persoanei reprezentate, suplimentar se depune o fotografie de dimensiunea 10×15 cm, care să corespundă aceloraşi cerinţe;
 • documentele de stare civilă ale solicitantului şi ale copiilor săi minori; (certificatul de naștere, de căsătorie/divorț; schimbarea numelui şi/sau prenumelui;
 • documentele de stare civilă ale unuia dintre părinţi, bunici sau străbunici care s-a născut pe teritoriul Republicii Moldova;
 • actul de identitate valabil (pasaport, buletin) aflat în posesie.
 • documentul care face dovada domiciliului pe teritoriul altui stat – pentru persoanele care nu domiciliază în Republica Moldova;
 • cazier judiciar din țara (țările) al cărei (căror) cetățean este solicitantul, legalizat corespunzător, cu traducere autentificată în limba română;
 • cazier judiciar din țara de domiciliere a solicitantului. (persoanele care domiciliază pe teritoriul altui stat prezintă documentul respectiv şi din ţara de domiciliere), legalizat corespunzător, cu traducere autentificată în limba română;
 • cazier judiciar din Republica Moldova. Cazierul judiciar din Republica Moldova se eliberează de către Ministerul Afacerilor Interne, biroul din str. Iacob Hîncu, nr. 3, tel. (+373 22) 25-51-55 sau prin intermediul ambasadei;
 • Identificarea notariala a solicitantului (se efectuează la Ambasadă) de către ruda de gradul I-III. Se prezintă actul care atestî gradul de rudenie și actul de identitate a persoanei care-l identifică.
 • Toate documentele se prezintă în original + 3 copii. Toate documentele eliberate de organele competente austriece sau ale altui stat, urmează a fi apostilate şi traduse în limba română şi autentificate de către un traducător autorizat.
ATENȚIE!
 • În cazul în care numai unul din părinţi dobândeşte cetăţenia Republicii Moldova împreună cu copilul minor, se prezintă consimțământul autentificat la notar al celuilalt părinte.
 • În cazul recunoaşterii cetăţeniei Republicii Moldova copiilor minori în vârstă de la 14 până la 18 ani, se prezintă consimțământul lor autentificat de notar sau de funcționarul consular
 • La depunerea cererii plata taxelor poate fi efectuată în 2 modalități: numerar la bancă sau oficiul poștal SAU prin virament bancar cu imprimarea dovezii transferului.