Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Republica Austria și Republica Slovacă

A A A

Emigrare autorizată

Cetăţenii Republicii Moldova care au obţinut permis de şedere permanentă în Republica Austria sau Republica Slovacă pot să obţină statutul de nerezident al Republicii Moldova.

Pentru perfectarea demersului referitor la obţinerea permisiunii autorităţilor competente ale Republicii Moldova pentru plecarea cu domiciliu permanent în Republica Austria sau Republica Slovacă, solicitantul urmează să prezinte personal la Ambasadă următoarele acte:

 1. cererea-chestionar (se completează în Ambasadă şi se semnează personal de către solicitant);
 2. paşaportul pentru călătorii în străinătate în orginal şi 2 copii xerox;
 3. buletinul de identitate şi fişa de însoţire în orginal şi 2 copii xerox (se retrage);
 4. permisul de şedere permanentă în Republica Austria sau Republica Slovacă în orginal şi 2 copii xerox;
 5. livretul militar (pentru recruţi sau supuşi militari) sau certificatul privind radierea din evidenţă militară în orginal şi 2 copii xerox (se retrage);
 6. carnetul de pensionar sau adeverinţa eliberată de secţia de asistenţă socială despre predarea carnetului de pensionar în orginal şi 2 copii xerox (se retrage);
 7. certificatul de naştere în orginal şi 2 copii xerox;
 8. certificatele de naştere ale copiilor minori, întocmit sau transcris* de către autorităţile Republicii Moldova (în vîrstă de pînă la 18 ani) în orginal şi 2 copii xerox;
 9. certificatul de căsătorie întocmit sau transcris* de către autorităţile Republicii Moldova (doar pentru cei căsătoriţi sau văduvi) în orginal şi 2 copii xerox;
 10. certificatul de divorţ întocmit sau transcris* de către autorităţile Republicii Moldova (doar pentru cei divorţaţi) în orginal şi 2 copii xerox;
 11. certificatul de deces al soţului/soţiei (doar pentru cei văduvi) în orginal şi 2 copii xerox;
 12. certificatul privind schimbarea numelui şi/sau prenumelui (doar în cazul schimbării prin act, altul decît de căsătorie sau divorţ) în orginal şi 2 copii xerox;
 13. certificatul de la inspectoratul fiscal de stat privind lipsa datoriilor faţă de bugetul de stat (cererea-chestionar se completează în Ambasadă şi se semnează personal de către solicitant);
 14. consimţămîntul autentificat notarial sau la Ambasadă al unuia dintre părinţi, care a rămas să domicilieze în Republica Moldova, pentru domiciliere permanentă în străinătate a solicitantului împreună cu copilul minor, în cazul în care au copii minori comuni (în vîrstă de pînă la 18 ani), sau hotărârea instanţei de judecată privind decăderea unuia dintre părinţi din drepturile părinteşti sau stabilirea locului de trai a copilului cu unul din părinţi în orginal şi 2 copii xerox;
 15. consimţămîntul, legalizat notarial sau la Ambasadă, al copilului cu vîrsta între 10 şi 18 ani, referitor la plecarea pentru domiciliere permanentă în străinătate împreună cu unul dintre părinţi în orginal şi 2 copii xerox;
 16. actele de tutelă (curatelă), doar în cazul persoanelor declarate incapabile de către instanţa de judecată în orginal şi 2 copii xerox;
 17. două fotografii color, 35x45 mm;
 18. copia bonului bancar de plată a taxei consulare. După depunerea tuturor actelor, se achită taxa consulară şi taxa pentru cheltuielile aferente în valoare 170 euro.

Tarifele pentru serviciile prestate de către Agenţia Servicii Publice în anexa

Persoanelor cărora li se autorizează plecarea cu domiciliu permanent în Republica Austria li se aplică în paşaport inscripţia “plecat cu trai permanent în Republica Austria” sau “plecat cu trai permanent în Republica Slovacă”.

* www.asp.gov.md